Clicky
  1. Thông tin tác giả
Nguyễn Văn Đáng
Nguyễn Văn Đáng
Ông Nguyễn Văn Đáng nhận bằng tiến sĩ Quản trị công và chính sách tại trường Quản lý nhà nước Mark O. Hatfield, Đại học Portland State, Mỹ. Hiện ông công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Bài viết mới của Nguyễn Văn Đáng